પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પશુપાલન શાખા રસીકરણ

રસીકરણ

અનું.રસીનું નામપશુઓની સંખ્યા
ગળસુંઢો૨૩૩૬૫
ગાઠીયોતાવ૩૦૪૮૫
પી.પી.આર.૧૯૮૫૫
ખરવા-મોવાસા૬૬૩૨૮
હડકવા૨૦૫
કુલ રસીકરણ૯૦૭૬૬