પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર

પ્રકાશનો

મુખપૃષ્ઠપ્રકાશન

પ્રકાશન

આંકડાકીય રૂપરેખા
આંકડાકીય રૂપરેખા-૨૦૧૫-૧૬
આંકડાકીય રૂપરેખા-૨૦૧૪-૧૫
આંકડાકીય રૂપરેખા-૨૦૧૩-૧૪
આંકડાકીય રૂપરેખા-૨૦૦૮-૦૯
આંકડાકીય રૂપરેખા-૨૦૦૬-૦૭

સામાજિક આર્થિક સમીક્ષા
સામાજીક આથિૅક સમીક્ષા-૨૦૧૫-૧૬
સામાજીક આથિૅક સમીક્ષા-૨૦૧૪-૧૫
સામાજીક આથિૅક સમીક્ષા-૨૦૧૩-૧૪
સામાજીક આથિૅક સમીક્ષા-૨૦૦૮-૦૯
સામાજીક આથિૅક સમીક્ષા-૨૦૦૬-૦૭

વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ
વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ-૨૦૧૫-૧૬
વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ-૨૦૧૪-૧૫
વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ-૨૦૧૩-૧૪
વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ-૨૦૦૮-૦૯
વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ-૨૦૦૭-૦૮
અંદાજપત્ર

અંદાજપત્ર-૨૦૦૯-૧૦

વિકાસ વાટિકા

વિકાસ વાટિકા