પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર

પ્રકાશનો

મુખપૃષ્ઠપ્રકાશન

પ્રકાશન

આંકડાકીય રૂપરેખા

આંકડાકીય રૂપરેખા-૨૦૧૭-૧૮

આંકડાકીય રૂપરેખા-૨૦૧૬-૧૭

આંકડાકીય રૂપરેખા-૨૦૧૫-૧૬

આંકડાકીય રૂપરેખા-૨૦૧૪-૧૫

આંકડાકીય રૂપરેખા-૨૦૧૩-૧૪

આંકડાકીય રૂપરેખા-૨૦૦૮-૦૯

આંકડાકીય રૂપરેખા-૨૦૦૬-૦૭

સામાજિક આર્થિક સમીક્ષા

સામાજીક આથિૅક સમીક્ષા-૨૦૧૭-૧૮

સામાજીક આથિૅક સમીક્ષા-૨૦૧૬-૧૭

સામાજીક આથિૅક સમીક્ષા-૨૦૧૫-૧૬

સામાજીક આથિૅક સમીક્ષા-૨૦૧૪-૧૫

સામાજીક આથિૅક સમીક્ષા-૨૦૧૩-૧૪

સામાજીક આથિૅક સમીક્ષા-૨૦૦૮-૦૯

સામાજીક આથિૅક સમીક્ષા-૨૦૦૬-૦૭

વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ

વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ-૨૦૧૭-૧૮

વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ-૨૦૧૬-૧૭

વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ-૨૦૧૫-૧૬

વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ-૨૦૧૪-૧૫

વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ-૨૦૧૩-૧૪

વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ-૨૦૦૮-૦૯

વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ-૨૦૦૭-૦૮
અંદાજપત્ર

અંદાજપત્ર-૨૦૦૯-૧૦

વિકાસ વાટિકા

વિકાસ વાટિકા

અર્ધવાર્ષિક મૂલ્ય બુલેટિન બુક્સ

અર્ધવાર્ષિક મૂલ્ય બુલેટિન બુક્સ જાન્યુઆરી થી જૂન ૨૦૧૭

અર્ધવાર્ષિક મૂલ્ય બુલેટિન બુક્સ જુલાઇ થી ડિસેમ્બર ૨૦૧૭