પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસમાજ કલ્‍યાણ શાખા પશુધન (સેન્‍સસઃ ર૦૧ર)

પશુધન (સેન્‍સસઃ ર૦૧ર)

ક્રમ પશુઓના નામ સંખ્યા
ગાય ૭૭૭૯૩
ભેંસ ૨૪૫૧૪
બકરા ૨૮૧૫૧
ધેટા૧૬
ઉંટ ૧૧
ગધેડા ૧૨
ભૂંડ ૪૬૨
ધોડા અને ટટુઓ ૨૦
સસલા ૭૧
૧૦ પાળેલા કુતરા૨૬૮૪
૧૧ મરધા-બતકા ૧૯૩૬૧૨