પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહીવટી અધિકારીઓ

વહીવટી અધિકારીઓ


અ.નં.અધિકારીશ્રીનું નામઅધિકારીશ્રીનો હોદ્દોસ૨નામુંકચેરીનિવાસમોબાઇલઈ-મેઈલ
શ્રી એચ. કે. વઢવાણિયાજિલ્લા વિકાસ અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૨૫૪૨૨૦૨૩૫૯૯૭૮૪૦૬૨૩૩ddo-dang@gujarat.gov.in
શ્રી જે. ડી. પટેલનિયામકશ્રી, નિયામકશ્રી, જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્‍સીજિલ્‍લા ગ્રામ વિકાસ એજન્‍સી, ડાંગ-આહવા૨૨૦૨૧૭૨૨૦૨૦૬૯૯૦૯૭૩૫૧૭૦drda-dan@gujarat.gov.in
શ્રી. ડી આર અસારી નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૧૭૨૨૦૨૭૭૯૪૦૮૬૮૫૩૩૧dyddo-dan@gujarat.gov.in
શ્રી જી. એ. પટેલકાર્યપાલક ઈજને૨ પંચાયત (મા×મ) આહવાડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૦૯૨૨૦૩૮૯૯૮રપ૩૬૪ર૮૮exernb-ddo-dan@gujarat.gov.in
શ્રી. બી બી પટેલકાર્યપાલક ઈજને૨ સિંચાઈ વિભાગ, આહવાડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૬૮
૨૨૦૩૮૯૯૪૨૭૦૫૦૮૭૯exeiri-ddo-dan@gujarat.gov.in exeirridangpanch@gmail.com
ર્ડો. એમ.એચ. મહેતાઇ.ચા. અધિક જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૪૪૨૨૦૩૮૭૯૪૨૭૧૧૯૨૦૪dho-ddo-dan@gujarat.gov.in
ર્ડો. એમ.એચ. મહેતાઆર. સી. એચ. ઓ. અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૪૪૨૨૦૩૮૭૯૪૨૭૧૧૯૨૦૪dho-ddo-dan@gujarat.gov.in
શ્રી.આર બી ચૌધરીહિસાબી અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૦૨૨૨૦૮૫૧૯૪૨૭૧૮૬૮૪૩ao-ddo-dan@gujarat.gov.in
શ્રી એમ.જી. વ્‍યાસઇ.ચા. જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૩૭-૯૯૦૯૯૭૧૬૮૮dpeo-dan@gujarat.gov.in
૧૦શ્રી. એસ જે ગાયકવાડઇ.ચા. આયોજન સહ તાલુકા વિકાસ અધિકારીડાંગ તાલુકા પંચાયત આહવા૨૨૦૫૨૩-૯૪૨૭૮૦૨૧૫૦tdo-dan@gujarat.gov.in
૧૧શ્રી.એસ યુ પટેલજિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૨૦૨૨૦૬૦૮૯૮૯૮૬૯૬૮૫૧dao-ddo-dan@gujarat.gov.in
૧૨ડૉ. બી. એ. સોલંકી મદદનીશ ૫શુપાલન નિયામકડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૭૫-૭૯૯૦૦૫૭૨૪૨dydir-ah-dan@gujarat.gov.in
૧૩ર્ડા. ધર્મેશ એસ ચૌધરીઇ.ચા. પશુ ચિકિત્‍સા અધિકારી (ફરતુ પશુદવાખાનુ)ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૭૫-૯૪૦૮૬૦૭૪૨૯dydir-ah-dan@gujarat.gov.in
૧૪શ્રી વાય. આર. પટેલજિલ્લા આંકડા અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૫૧-૯૪ર૮૦૨૨૩૩૫dso-ddo-dan@gujarat.gov.in
૧૫શ્રી ડી. એમ. ગાવિતનાયબ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૩૭-૯૪૨૬૮૩૧૦૪૮dpeo-ddo-dan@gujarat.gov.in
૧૬શ્રી હેતલભાઇ આઇ ગામીતહિસાબી અધિકારી (શિક્ષણ)ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૩૭-૯૭૩૭૮૫૦૫૭૪dpeo-dan@gujarat.gov.in
૧૭શ્રી વાય. આર. પટેલઈ.ચા. જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૪૯-૯૪ર૮૦૨૨૩૩૫swo-ddo-dan@gujarat.gov.in
૧૮શ્રીમતી એમ. એમ. પટેલબાળ વિકાસ યોજના અધિકારી ધટક-૧ આહવાડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૧૮-૯૮૮૭૬૫૨૫૫૧po-icds-ddo-dan@gujarat.gov.in
૧૯શ્રીમતી એન.ડી. પટેલબાળ વિકાસ યોજના અધિકારી ધટક-૨ વધઈડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૪૬૮૨૧-૯૩૭૪૫૧૫૯૦૧cdpowaghai@mail.com
૨૦ર્ડા દિલીપ શર્માઇ.ચા. બાળ વિકાસ યોજના અધિકારી સુબીરડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા--૯૪૨૭૯૨૨૨૪૬cdposubir3@gmail.com
૨૧શ્રી એચ.આર. દેશમુખવહીવટી અધિકારી (આરોગ્‍ય)ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૪૪-૯૪ર૮૮ર૩૩ર૪dho-ddo-dan@gujarat.gov.in
૨૨શ્રી બી. જે. ગાઇનવહીવટી અધિકારી (RCH)ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૪૪-૯૫૮૬૭૫૦૭૨૭dho-ddo-dan@gujarat.gov.in
૨૩ર્ડો. ડી.સી. ગામિતઇ.ચા. જિલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૪૪-૯૪૨૮૮૨૩૪૯૨dmo-ddo-dan@gujarat.gov.in
૨૪ર્ડો. દિલીપ શર્માતબીબી અધિકારી (QA)ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવારર૦૩૪૪-૯૪૨૭૯૨૨૨૪૬qamodang@gmail.com
૨૫શ્રી.બી. જે. ગાઇનઈ.ચા. ચિટનીશડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૧૨-૯૫૮૬૭૫૦૭૨૭dyddo-adm-dan@gujarat.gov.in
૨૬શ્રી એમ ડી વણકરતાલુકા વિકાસ અધિકારીતાલુકા પંચાયત વઘઇ૨૪૬૩૧૩-૯૪૨૯૪૫૩૯૯૩tdo-waghai@gujarat.gov.in
૨૭શ્રી. એસ જે ગાયકવાડતાલુકા વિકાસ અધિકારીતાલુકા પંચાયત સુબીર
-૯૪૨૭૮૦૨૧૫૦tdo-subir@gujarat.gov.in
૨૮શ્રી. એસ બી માહલા નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર, પંચાયત (મા×મ) પેટા વિભાગ આહવા ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૮૫૨૨૦૩૯૨૯૬૮૭૬૧૪૮૨૨exernb-ddo-dan@gujarat.gov.in
૨૯શ્રી એસ. એમ. બારોટનાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર,પંચાયત (મા×મ) પેટા વિભાગ, વઘઇડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૪૬૨૪૦૨૪૬૩૨૬૯૮૭૯૩૦૪૨૭૫exernb-ddo-dan@gujarat.gov.in
૩૦શ્રી. એસ.કે. માહલાઇ.ચા.નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર, સિંચાઇ પેટા વિભાગ-૩, સુબીરડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૧૬૨૨૦૫૨૫૯૭૨૬૪૩૯૯૫૮exeirridangpanch@gmail.com
૩૧શ્રી આર.બી. ગાંવિત ઇ.ચા નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર, સિંચાઇ પેટા વિભાગ-૧, આહવાડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૬૭-૯૪૨૮૭૧૭૩૧૦exeirridangpanch@gmail.com
૩૨શ્રી આર.એમ. પટેલ ઇ.ચા.નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર, સિંચાઇ પેટા વિભાગ-ર, વઘઇડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૪૬૨૭૮-૯૮૭૯૨૯૫૯૬૮waghaiirridangs@gujarat.gov.in
૩૩શ્રી કિરીટ જે. પટેલજિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીના અંગત મદદનીશડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૨૫૪-૯૪૨૬૪૯૪૪૨૨pa2-ddo-dan@gujarat.gov.in
૩૪શ્રી ચંદુભાઇ સી. ચૌધરી પ્રમુખશ્રીના અંગત મદદનીશડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૩૪-૯૪૨૭૫૭૬૮૫૩pa2-presi-ddo-dan@gujarat.gov.in