પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહીવટી અધિકારીઓ

વહીવટી અધિકારીઓ

ક્રમઅધિકારીશ્રીનું નામઅધિકારીશ્રીનો હોદ્દોસ૨નામુંકચેરીનિવાસમોબાઇલઈ-મેઈલ
શ્રી એચ. કે. વઢવાણિયા જિલ્લા વિકાસ અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૨૫૪૨૨૦૨૩૫-ddo-dang@gujarat.gov.in
શ્રી યુ. બી. વસાવાઇ.ચા. નિયામકશ્રી,
જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્‍સી
જિલ્‍લા ગ્રામ વિકાસ એજન્‍સી, ડાંગ-આહવા૨૨૦૨૧૭૨૨૦૨૦૬૯૪ર૭૮૨૨૨૯૩drda-dan@gujarat.gov.in
3 શ્રી. યુ. બી. વસાવાનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૧૭૨૨૦૨૭૭૯૪ર૭૮૨૨૨૯૩dyddo-pan-dan@gujarat.gov.in
શ્રી.એ. બી. હળપતિ હિસાબી અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૦૨૨૨૦૮૫૧૯૪૨૬૬૯૫૦૬૨ao-ddo-dan@gujarat.gov.in
ર્ડો. જે. એન. દુલેરા અધિક જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૪૪૨૨૦૩૮૭૯૪૨૭૧૧૯૨૦૪dho-ddo-dan@gujarat.gov.in
શ્રી આર. કે. પટેલજિલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૪૪ - ૯૪૨૬૮૯૩૬૪૮dmo-ddo-dan@gujarat.gov.in
શ્રી એચ.આર.દેશમુખવહીવટી અધિકારી (આરોગ્‍ય) ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૪૪ - ૯૪ર૮૮ર૩૩ર૪ -
ર્ડો. દિલીપ શર્માતબીબી અધિકારી (QA) ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવારર૦૩૪૪ - ૯૪૨૭૯૨૨૨૪૬gamodang@yahoo.com
શ્રી જી. એ. પટેલકાર્યપાલક ઈજને૨ પંચાયત (મા×મ) આહવાડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૦૯૨૨૦૩૮૯૯૮રપ૩૬૪ર૮૮exernb-ddo-dan@gujarat.gov.in
૧૦શ્રી એ. એન. ચૌધરીનાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર, (મા×મ) પેટા વિભાગ-૧ આહવા અને પેટા વિભાગ-૩, સુબીરડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૮૫૨૨૦૩૯૨૯૮૨૫૪૦૬૦૫૩ -
૧૧શ્રી એસ. એમ. બારોટ નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર, (મા×મ) પેટા વિભાગ-ર, વઘઇડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૪૬૨૪૦૨૪૬૩૨૬૯૮૭૯૩૦૪૨૭૫ -
૧૨શ્રી આર. એમ. ચૌધરીઇ.ચા. કાર્યપાલક ઈજને૨ સિંચાઈ વિભાગ, આહવાડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૬૮૨૨૦૩૭૭૯૯૭૯૩૪૫૭૭૫exeiri-ddo-dan@gujarat.gov.in
૧૩શ્રી સી. એલ. પટેલનાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર, સિંચાઇ પેટા વિભાગ-૩, સુબીરડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૧૬૨૨૦૫૨૫૯૪ર૭૫૭૮૬૨૯ -
૧૪શ્રી આર. એમ. ચૌધરીનાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર, સિંચાઇ પેટા વિભાગ-૧, આહવાડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૬૭ - ૯૯૭૯૩૪૫૭૭૫ -
૧૫શ્રી એમ. સી. પટેલનાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર, સિંચાઇ પેટા વિભાગ-ર, વઘઇડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૪૬૨૭૮ - ૯૪ર૬૮૯રપ૯૩waghaiirridangs@gujarat.gov.in
૧૬શ્રી એ.કે. ભાટીજિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૩૭ - ૯૪ર૭૬૩૮૭રપdpeo-ddo-dan@gujarat.gov.in
૧૭શ્રી ડી. એમ. ગાવિતનાયબ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૩૭ - ૯૪૨૬૮૩૧૦૪૮ -
૧૮શ્રી એ. જે. નાયકહિસાબી અધિકારી (શિક્ષણ) ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૩૭ - ૯૪૨૭૪૪૬૫૧૮ -
૧૯ર્ડા. ડી. એલ. મનાતમદદનીશ ૫શુપાલન નિયામકડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૭૫ - ૯૯૨૫૦૦૬૦૩૯dydir-ah-dan@gujarat.gov.in
૨૦ર્ડા. સી. આર. પટેલપશુ ચિકિત્‍સા અધિકારી (તાંત્રિક) ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૭૫ - ૯૮૨૫૭૩૮૧૩૯ -
૨૧શ્રી વાય. આર. પટેલજિલ્લા આંકડા અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૫૧ - ૯૪ર૮૦૨૨૩૩૫dso-ddo-dan@gujarat.gov.in
૨૨શ્રીમતી બી. ઝેડ. ચૌધરીબાળ વિકાસ યોજના અધિકારી ધટક-૧ આહવાડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૧૮ - ૯૪૨૮૮૭૫૬૦૫po-icds-ddo-dan@gujarat.gov.in
૨૩શ્રીમતી સી. એ. પટેલબાળ વિકાસ યોજના અધિકારી ધટક-૨ વધઈડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૪૬૮૨૧ - ૯૮૭૯૦૭૧૨૯૫ -
૨૪શ્રી બી. બી. કાનડેજિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૨૦૨૨૦૬૦૮૯૪૨૭૧૭૭૨૪૭dao-ddo-dan@gujarat.gov.in
૨૫શ્રી વાય. આર. પટેલઈ.ચા. જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૪૯ - ૯૪ર૮૦૨૨૩૩૫swo-ddo-dan@gujarat.gov.in
૨૬શ્રી.આર. પી. દુસાણેઈ.ચા. ચિટનીશડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૧૨ - ૯૪૨૬૧૬૧૮૧૯dyddo-adm-dan@gujarat.gov.in
૨૭શ્રી એ. બી. હળપતિ ઇ.ચા. આયોજન સહ તાલુકા વિકાસ અધિકારીડાંગ તાલુકા પંચાયત આહવા૨૨૦૫૨૩ - ૯૪૨૬૬૯૫૦૬૨tdo-dan@gujarat.gov.in
૨૮શ્રી ડી. વી. પટેલ તાલુકા વિકાસ અધિકારીતાલુકા પંચાયત વઘઇ ૨૪૬૩૧૩ - ૯૮૨૪૪૭૬૧૮૯
૨૯શ્રી બી. ડી. પટેલ ઇ.ચા. તાલુકા વિકાસ અધિકારીતાલુકા પંચાયત સુબીર - ૯૪૨૯૧૦૮૦૮૮
૩૦શ્રી કિરીટ જે. પટેલ જિલ્‍લ વિકાસ અધિકારીના અંગત મદદનીશડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૨૫૪ - ૯૪૨૬૪૯૪૪૨૨pa2-ddo-dan@gujarat.gov.in