પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહીવટી અધિકારીઓ

વહીવટી અધિકારીઓ


ક્રમઅધિકારીશ્રીનું નામઅધિકારીશ્રીનો હોદ્દોસ૨નામુંકચેરીનિવાસમોબાઇલઈ-મેઈલ
શ્રી એચ. કે. વઢવાણિયાજિલ્લા વિકાસ અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૨૫૪૨૨૦૨૩૫૯૯૭૮૪૦૬૨૩૩ddo-dang@gujarat.gov.in
શ્રી જે. ડી. પટેલ નિયામકશ્રી, 
જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્‍સી
જિલ્‍લા ગ્રામ વિકાસ એજન્‍સી, ડાંગ-આહવા૨૨૦૨૧૭૨૨૦૨૦૬૯૯૦૯૭૩૫૧૭૦ drda-dan@gujarat.gov.in
3શ્રી. આર.પી.દુસાણે ઇ.ચા. નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૧૭૨૨૦૨૭૭૯૪૨૬૧૬૧૮૧૯dyddo-pan-dan@gujarat.gov.in
શ્રી.એ. બી. હળપતિહિસાબી અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૦૨૨૨૦૮૫૧૯૪૨૬૬૯૫૦૬૨ao-ddo-dan@gujarat.gov.in
ર્ડો. જે. એન. દુલેરાઅધિક જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૪૪૨૨૦૩૮૭૯૪૨૭૧૧૯૨૦૪dho-ddo-dan@gujarat.gov.in
ર્ડો. ડી.સી. ગામિત ઇ.ચા. જિલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૪૪-
dmo-ddo-dan@gujarat.gov.in
શ્રી એચ.આર. દેશમુખવહીવટી અધિકારી (આરોગ્‍ય)ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૪૪-૯૪ર૮૮ર૩૩ર૪-
ર્ડો. દિલીપ શર્માતબીબી અધિકારી (QA)ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવારર૦૩૪૪-૯૪૨૭૯૨૨૨૪૬gamodang@yahoo.com
શ્રી જી. એ. પટેલકાર્યપાલક ઈજને૨ પંચાયત (મા×મ) આહવાડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૦૯૨૨૦૩૮૯૯૮રપ૩૬૪ર૮૮exernb-ddo-dan@gujarat.gov.in
૧૦શ્રી એ. એન. ચૌધરીનાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર, (મા×મ) પેટા વિભાગ-૧ આહવા અને પેટા વિભાગ-૩, સુબીરડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૮૫૨૨૦૩૯૨૯૮૨૫૪૦૬૦૫૩-
૧૧શ્રી એસ. એમ. બારોટનાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર, (મા×મ) પેટા વિભાગ-ર, વઘઇડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૪૬૨૪૦૨૪૬૩૨૬૯૮૭૯૩૦૪૨૭૫-
૧૨શ્રી જી. એ. પટેલઇ.ચા. કાર્યપાલક ઈજને૨ સિંચાઈ વિભાગ, આહવાડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૬૮૨૨૦૩૮૯૯૮રપ૩૬૪ર૮૮exeiri-ddo-dan@gujarat.gov.in
૧૩શ્રી સી. એલ. પટેલનાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર, સિંચાઇ પેટા વિભાગ-૩, સુબીરડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૧૬૨૨૦૫૨૫૯૪ર૭૫૭૮૬૨૯-
૧૪શ્રી એમ. સી. પટેલનાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર, સિંચાઇ પેટા વિભાગ-૧, આહવાડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૬૭-૯૪ર૬૮૯રપ૯૩-
૧૫શ્રી ડી.વી. ઠકકર નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર, સિંચાઇ પેટા વિભાગ-ર, વઘઇડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૪૬૨૭૮-૯૪૨૭૧૫૨૭૬૨ waghaiirridangs@gujarat.gov.in
૧૬શ્રી એમ.જી. વ્‍યાસ ઇ.ચા. જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૩૭-૯૯૦૯૯૭૧૬૮૮ dpeo-ddo-dan@gujarat.gov.in
૧૭શ્રી ડી. એમ. ગાવિતનાયબ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૩૭-૯૪૨૬૮૩૧૦૪૮-
૧૮શ્રી વાય.જે. દેશમુખ હિસાબી અધિકારી (શિક્ષણ)ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૩૭-૯૪૨૮૩૮૨૮૭૦ -
૧૯ર્ડા. ડી. એલ. મનાતમદદનીશ ૫શુપાલન નિયામકડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૭૫-૯૯૨૫૦૦૬૦૩૯dydir-ah-dan@gujarat.gov.in
૨૦ર્ડા. ડી. એલ. મનાતઇ.ચા. પશુ ચિકિત્‍સા અધિકારી (તાંત્રિક)ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૭૫-૯૯૨૫૦૦૬૦૩૯-
૨૧શ્રી વાય. આર. પટેલજિલ્લા આંકડા અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૫૧-૯૪ર૮૦૨૨૩૩૫dso-ddo-dan@gujarat.gov.in
૨૨શ્રીમતી એમ. એમ. પટેલ બાળ વિકાસ યોજના અધિકારી ધટક-૧ આહવાડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૧૮-૯૮૮૭૬૫૨૫૫૧ po-icds-ddo-dan@gujarat.gov.in
૨૩શ્રીમતી એન.ડી. પટેલ બાળ વિકાસ યોજના અધિકારી ધટક-૨ વધઈડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૪૬૮૨૧-૯૩૭૪૫૧૫૯૦૧ -
૨૪શ્રી બી. બી. કાનડેજિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૨૦૨૨૦૬૦૮૯૪૨૭૧૭૭૨૪૭dao-ddo-dan@gujarat.gov.in
૨૫શ્રી વાય. આર. પટેલઈ.ચા. જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૪૯-૯૪ર૮૦૨૨૩૩૫swo-ddo-dan@gujarat.gov.in
૨૬શ્રી.બી. જે. ગાઇન ઈ.ચા. ચિટનીશડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૧૨-૯૫૮૬૭૫૦૭૨૭ dyddo-adm-dan@gujarat.gov.in
૨૭શ્રીમતિ પી.આર. પરમાર આયોજન સહ તાલુકા વિકાસ અધિકારીડાંગ તાલુકા પંચાયત આહવા૨૨૦૫૨૩-૯૪૦૮૧૩૪૪૨૮ tdo-dan@gujarat.gov.in
૨૮શ્રી એમ. ડી. વણકર ઇ.ચા. તાલુકા વિકાસ અધિકારીતાલુકા પંચાયત વઘઇ૨૪૬૩૧૩-૯૪૨૬૧૬૦૭૨૩ tdowaghai@gmail.com
૨૯શ્રી આર.પી. દુસાણે તાલુકા વિકાસ અધિકારીતાલુકા પંચાયત સુબીર
-૯૪૨૬૧૬૧૮૧૯ tdosubir@gmail.com
૩૦શ્રી કિરીટ જે. પટેલજિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીના અંગત મદદનીશડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૨૫૪-૯૪૨૬૪૯૪૪૨૨pa2-ddo-dan@gujarat.gov.in
૩૧શ્રી કિશોર હિરે પ્રમુખશ્રીના અંગત મદદનીશ ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૩૪ -૯૪૨૭૫૭૬૮૫૩ mrbzchorya@gmail.com