પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહીવટી અધિકારીઓ

વહીવટી અધિકારીઓ

ક્રમઅધિકારીશ્રીનું નામઅધિકારીશ્રીનો હોદ્દોસ૨નામુંકચેરીનિવાસમોબાઇલઈ-મેઈલ
શ્રી એચ. કે. વઢવાણિયાજિલ્લા વિકાસ અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૨૫૪૨૨૦૨૩૫૯૯૭૮૪૦૬૨૩૩ddo-dang@gujarat.gov.in
શ્રી જે. ડી. પટેલનિયામકશ્રી, નિયામકશ્રી, જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્‍સીજિલ્‍લા ગ્રામ વિકાસ એજન્‍સી, ડાંગ-આહવા૨૨૦૨૧૭૨૨૦૨૦૬૯૯૦૯૭૩૫૧૭૦drda-dan@gujarat.gov.in
શ્રી. ડી આર અસારીનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૧૭૨૨૦૨૭૭૯૪૦૮૬૮૫૩૩૧dyddo-dan@gujarat.gov.in
શ્રી જી. એ. પટેલકાર્યપાલક ઈજને૨ પંચાયત (મા×મ) આહવાડાંગ પંચાયત (માxમ) વિભાગ આહવા૨૨૦૩૦૯૨૨૦૩૮૯૯૮રપ૩૬૪ર૮૮exernb-ddo-dan@gujarat.gov.in
શ્રી. બી બી પટેલકાર્યપાલક ઈજને૨ સિંચાઈ વિભાગ, આહવાડાંગ પંચાયત સિંચાઇ વિભાગ આહવા૨૨૦૩૬૮૨૨૦૩૮૯૯૪૨૭૦૫૦૮૭૯exeiri-ddo-dan@gujarat.gov.in exeirridangpanch@gmail.com
ર્ડો. એમ.એચ. મહેતાઇ.ચા. અધિક જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૪૪૨૨૦૩૮૭૯૪૨૭૧૧૯૨૦૪adho-dan@gujarat.gov.in
ર્ડો. એમ.એચ. મહેતાઆર. સી. એચ. ઓ. અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૪૪૨૨૦૩૮૭૯૪૨૭૧૧૯૨૦૪dho-ddo-dan@gujarat.gov.in
શ્રીમતી ભાનુબેન સી. વ્યાસપ્રોગ્રામ ઓફિસર (આઇ સી ડી એસ)ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૧૮-૭૫૭૩૦૦૧૭૧૧po-icds-ddo-dan@gujarat.gov.in
શ્રી.આર બી ચૌધરીહિસાબી અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૦૨૨૨૦૮૫૧૯૪૨૭૧૮૬૮૪૩ao-ddo-dan@gujarat.gov.in
૧૦શ્રી એસ. એલ પવારજિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત શિક્ષણ સમિતિ આહવા૨૨૦૩૩૭-૯૪૨૭૯૮૯૫૭૩dpeo-dan@gujarat.gov.in
૧૧શ્રી.આર બી ચૌધરીઇ.ચા. આયોજન સહ તાલુકા વિકાસ અધિકારીડાંગ તાલુકા પંચાયત આહવા૨૨૦૫૨૩-૯૪૨૭૧૮૬૮૪૩tdo-dan@gujarat.gov.in
૧૨શ્રી.એસ યુ પટેલજિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૨૦૨૨૦૬૦૮૯૮૯૮૬૯૬૮૫૧dao-ddo-dan@gujarat.gov.in
૧૩ર્ડા. ધર્મેશ એસ ચૌધરીઇ.ચા. મદદનીશ ૫શુપાલન નિયામકડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૭૫-૯૪૦૮૬૦૭૪૨૯dydir-ah-dan@gujarat.gov.in
૧૪ર્ડા. ધર્મેશ એસ ચૌધરીઇ.ચા. પશુ ચિકિત્‍સા અધિકારી (તાંત્રીક)ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૭૫-૯૪૦૮૬૦૭૪૨૯dydir-ah-dan@gujarat.gov.in
૧૫શ્રી એ. સી. પટેલજિલ્લા આંકડા અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૫૧-૬૩૫૧૫૬૪૨૨૧dso-ddo-dan@gujarat.gov.in
૧૬શ્રી ડી. એમ. ગાવિતઇ.ચા. નાયબ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૩૭-૯૪૨૬૮૩૧૦૪૮dpeo-ddo-dan@gujarat.gov.in
૧૭શ્રી હેતલભાઇ આઇ ગામીતહિસાબી અધિકારી (શિક્ષણ)ડાંગ જિલ્લા પંચાયત શિક્ષણ સમિતિ આહવા૨૨૦૩૩૭-૯૭૩૭૮૫૦૫૭૪dpeo-dan@gujarat.gov.in
૧૮શ્રી. રાણાભાઇ પરમારઈ.ચા. જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૪૯-૯૪૦૮૫૫૯૫૦૭swo-ddo-dan@gujarat.gov.in
૧૯શ્રીમતી મધુબેન પટેલબાળ વિકાસ યોજના અધિકારી ધટક-૧ આહવાડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૧૮-૯૬૮૭૬૫૨૫૫૧ 
૨૦શ્રીમતી નીરંજના ડી પટેલબાળ વિકાસ યોજના અધિકારી ધટક-૨ વધઈડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૪૬૮૨૧-૯૩૭૪૫૧૫૯૦૧cdpowaghai@mail.com
૨૧શ્રીમતી ભાનુબેન એમ પટેલબાળ વિકાસ યોજના અધિકારી સુબીરડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા--૯૭૨૭૫૯૭૭૦૯cdposubir3@gmail.com
૨૨શ્રી એચ.આર. દેશમુખવહીવટી અધિકારી (આરોગ્‍ય)ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૪૪-૯૪ર૮૮ર૩૩ર૪dho-ddo-dan@gujarat.gov.in
૨૩શ્રી બી. જે. ગાઇનવહીવટી અધિકારી (RCH)ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૪૪-૯૫૮૬૭૫૦૭૨૭dho-ddo-dan@gujarat.gov.in
૨૪ર્ડો. ડી.સી. ગામિતઇ.ચા. જિલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૪૪-૯૪૨૮૮૨૩૪૯૨dmo-ddo-dan@gujarat.gov.in
૨૫ર્ડો. દિલીપ શર્માતબીબી અધિકારી (QA)ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવારર૦૩૪૪-૯૪૨૭૯૨૨૨૪૬qamodang@gmail.com
૨૬શ્રી.બી. જે. ગાઇનઈ.ચા. ચિટનીશડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૧૨-૯૫૮૬૭૫૦૭૨૭dyddo-adm-dan@gujarat.gov.in
૨૭શ્રી. સી ડી વ્યવહારે તાલુકા વિકાસ અધિકારીતાલુકા પંચાયત વઘઇ૨૪૬૩૧૩-૯૪૨૬૮૩૬૩૨૭tdo-waghai@gujarat.gov.in
૨૮શ્રી. એસ ડી કલારાતાલુકા વિકાસ અધિકારીતાલુકા પંચાયત સુબીર -૯૯૭૪૯૪૯૯૪૩tdo-subir@gujarat.gov.in
૨૯શ્રી. એસ બી માહલાનાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર, પંચાયત (મા×મ) પેટા વિભાગ આહવાડાંગ પંચાયત (મા×મ) પેટા વિભાગ આહવા ૨૨૦૩૮૫૨૨૦૩૯૨૯૬૮૭૬૧૪૮૨૨exernb-ddo-dan@gujarat.gov.in
૩૦શ્રી એસ. એમ. બારોટનાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર,પંચાયત (મા×મ) પેટા વિભાગ, વઘઇડાંગ પંચાયત (મા×મ) પેટા વિભાગ વઘઇ૨૪૬૨૪૦૨૪૬૩૨૬૯૮૭૯૩૦૪૨૭૫exernb-ddo-dan@gujarat.gov.in
૩૧શ્રી આર.બી. ગાંવિતઇ.ચા નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર, સિંચાઇ પેટા વિભાગ-૧, આહવાડાંગ પંચાયત સિંચાઇ પેટા વિભાગ -૧ આહવા૨૨૦૩૬૭-૯૪૨૮૭૧૭૩૧૦exeirridangpanch@gmail.com
૩૨શ્રી આર.એમ. પટેલઇ.ચા.નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર, સિંચાઇ પેટા વિભાગ-ર, વઘઇડાંગ પંચાયત સિંચાઇ પેટા વિભાગ -૨ વઘઇ ૨૪૬૨૭૮-૯૮૭૯૨૯૫૯૬૮waghaiirridangs@gujarat.gov.in
૩૩શ્રી. એસ.કે. માહલાઇ.ચા.નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર, સિંચાઇ પેટા વિભાગ-૩, સુબીરડાંગ પંચાયત સિંચાઇ પેટા વિભાગ -૩ સુબીર ૨૨૦૩૧૬૨૨૦૫૨૫૯૭૨૬૪૩૯૯૫૮exeirridangpanch@gmail.com
૩૪શ્રી કિરીટ જે. પટેલજિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીના અંગત મદદનીશડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૨૫૪-૯૪૨૬૪૯૪૪૨૨pa2-ddo-dan@gujarat.gov.in
૩૫શ્રી ચંદુભાઇ સી. ચૌધરીપ્રમુખશ્રીના અંગત મદદનીશડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૩૪-૯૪૨૭૫૭૬૮૫૩pa2-presi-ddo-dan@gujarat.gov.in