પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહીવટી અધિકારીઓ

વહીવટી અધિકારીઓ


અ.નં.અધિકારીશ્રીનું નામઅધિકારીશ્રીનો હોદ્દોસ૨નામુંકચેરીનિવાસમોબાઇલઈ-મેઈલ
શ્રી એચ. કે. વઢવાણિયાજિલ્લા વિકાસ અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૨૫૪૨૨૦૨૩૫૯૯૭૮૪૦૬૨૩૩ddo-dang@gujarat.gov.in
શ્રી જે. ડી. પટેલનિયામકશ્રી, નિયામકશ્રી, જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્‍સીજિલ્‍લા ગ્રામ વિકાસ એજન્‍સી, ડાંગ-આહવા૨૨૦૨૧૭૨૨૦૨૦૬૯૯૦૯૭૩૫૧૭૦drda-dan@gujarat.gov.in
શ્રી. ડી આર અસારી નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૧૭૨૨૦૨૭૭9408685331dyddo-dan@gujarat.gov.in
શ્રી.એ. બી. હળપતિહિસાબી અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૦૨૨૨૦૮૫૧૯૪૨૬૬૯૫૦૬૨ao-ddo-dan@gujarat.gov.in
ર્ડો. એમ.એચ. મહેતાઇ.ચા. અધિક જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૪૪૨૨૦૩૮૭૯૪૨૭૧૧૯૨૦૪dho-ddo-dan@gujarat.gov.in
ર્ડો. એમ.એચ. મહેતાઆર. સી. એચ. ઓ. અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૪૪૨૨૦૩૮૭૯૪૨૭૧૧૯૨૦૪-
ર્ડો. ડી.સી. ગામિતઇ.ચા. જિલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૪૪-9428823492dmo-ddo-dan@gujarat.gov.in
શ્રી એચ.આર. દેશમુખવહીવટી અધિકારી (આરોગ્‍ય)ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૪૪-૯૪ર૮૮ર૩૩ર૪-
શ્રી બી. જે. ગાઇનવહીવટી અધિકારી (RCH)ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૪૪-૯૫૮૬૭૫૦૭૨૭
૧૦ર્ડો. દિલીપ શર્માતબીબી અધિકારી (QA)ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવારર૦૩૪૪-૯૪૨૭૯૨૨૨૪૬qamodang@gmail.com
૧૧શ્રી જી. એ. પટેલકાર્યપાલક ઈજને૨ પંચાયત (મા×મ) આહવાડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૦૯૨૨૦૩૮૯૯૮રપ૩૬૪ર૮૮exernb-ddo-dan@gujarat.gov.in
૧૨શ્રી. આર. બી. ગાવિત ઇ/ચા નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર, (મા×મ) પેટા વિભાગ-૧ આહવા ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૮૫૨૨૦૩૯૨--
૧૩શ્રી એસ. એમ. બારોટનાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર, (મા×મ) પેટા વિભાગ-ર, વઘઇડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૪૬૨૪૦૨૪૬૩૨૬૯૮૭૯૩૦૪૨૭૫-
૧૪શ્રી. બી બી પટેલઇ.ચા. કાર્યપાલક ઈજને૨ સિંચાઈ વિભાગ, આહવાડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૬૮૨૨૦૩૮૯9427050879exeiri-ddo-dan@gujarat.gov.in
૧૫શ્રી એમ. સી. પટેલઇ.ચા.નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર, સિંચાઇ પેટા વિભાગ-૩, સુબીરડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૧૬૨૨૦૫૨૫૯૪ર૭૫૭૮૬૨૯-
૧૬શ્રી.એન બી પટેલનાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર, સિંચાઇ પેટા વિભાગ-૧, આહવાડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૬૭-૯૪ર૬૮૯રપ૯૩-
૧૭શ્રી.એન બી પટેલઇ.ચા.નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર, સિંચાઇ પેટા વિભાગ-ર, વઘઇડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૪૬૨૭૮-૯૪૨૭૧૫૨૭૬૨waghaiirridangs@gujarat.gov.in
૧૮શ્રી એમ.જી. વ્‍યાસઇ.ચા. જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૩૭-૯૯૦૯૯૭૧૬૮૮dpeo-dan@gujarat.gov.in
૧૯શ્રી ડી. એમ. ગાવિતનાયબ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૩૭-૯૪૨૬૮૩૧૦૪૮dpeo-ddo-dan@gujarat.gov.in
૨૦શ્રી હેતલભાઇ આઇ ગામીતહિસાબી અધિકારી (શિક્ષણ)ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૩૭-9737850574-
૨૧ર્ડા. ધર્મેશ એસ ચૌધરીઇ.ચા. મદદનીશ ૫શુપાલન નિયામકડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૭૫-9408607429dydir-ah-dan@gujarat.gov.in
૨૨ર્ડા. ધર્મેશ એસ ચૌધરીઇ.ચા. પશુ ચિકિત્‍સા અધિકારી (ફરતુ પશુદવાખાનુ)ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૭૫-9408607429-
૨૩શ્રી વાય. આર. પટેલજિલ્લા આંકડા અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૫૧-૯૪ર૮૦૨૨૩૩૫dso-ddo-dan@gujarat.gov.in
૨૪શ્રીમતી એમ. એમ. પટેલબાળ વિકાસ યોજના અધિકારી ધટક-૧ આહવાડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૧૮-૯૮૮૭૬૫૨૫૫૧po-icds-ddo-dan@gujarat.gov.in
૨૫શ્રીમતી એન.ડી. પટેલબાળ વિકાસ યોજના અધિકારી ધટક-૨ વધઈડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૪૬૮૨૧-૯૩૭૪૫૧૫૯૦૧-
૨૬શ્રી.શુનિલભાઇ યુ. પટેલજિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૨૦૨૨૦૬૦૮૯૮૯૮૬૯૬૮૫૧dao-ddo-dan@gujarat.gov.in
૨૭શ્રી વાય. આર. પટેલઈ.ચા. જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૪૯-૯૪ર૮૦૨૨૩૩૫swo-ddo-dan@gujarat.gov.in
૨૮શ્રી.બી. જે. ગાઇનઈ.ચા. ચિટનીશડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૧૨-૯૫૮૬૭૫૦૭૨૭dyddo-adm-dan@gujarat.gov.in
૨૯ર્ડા દિલીપ શર્માઇ.ચા. બાળ વિકાસ યોજના અધિકારી સુબીરડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા--9427922246
૩૦શ્રી. એ.બી.હળપતિઇ.ચા. આયોજન સહ તાલુકા વિકાસ અધિકારીડાંગ તાલુકા પંચાયત આહવા૨૨૦૫૨૩-૯૭૨૬૨૯૫૦૬૨ tdo-dan@gujarat.gov.in
૩૧શ્રી એમ ડી વણકરતાલુકા વિકાસ અધિકારીતાલુકા પંચાયત વઘઇ૨૪૬૩૧૩-૯૪૨૯૪૫૩૯૯૩tdo-waghai@gujarat.gov.in
૩૨શ્રી. એસ જે ગાયકવાડતાલુકા વિકાસ અધિકારીતાલુકા પંચાયત સુબીર
-9427802150tdo-subir@gujarat.gov.in
૩૩શ્રી કિરીટ જે. પટેલજિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીના અંગત મદદનીશડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૨૫૪-૯૪૨૬૪૯૪૪૨૨pa2-ddo-dan@gujarat.gov.in
૩૪શ્રી ચંદુભાઇ સી. ચૌધરી પ્રમુખશ્રીના અંગત મદદનીશડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા૨૨૦૩૩૪-૯૪૨૭૫૭૬૮૫૩pa2-presi-ddo-dan@gujarat.gov.in