પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે પંચાયતનું સરનામું

પંચાયતનું સરનામું

સરનામું : જીલ્લા વિકાસ અધિકારી
જીલ્લા પંચાયત,
ડાંગ.
ફોન નં : ૦૨૬૩૧-૨૨૦૨૫૪