પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠજિલ્લા પ્રમુખ વિષે

જિલ્લા પ્રમુખ વિષે

શ્રી બાબુરાવભાઇ ઝેડ. ચૌર્યા
પ્રમુખનું નામ :શ્રી બાબુરાવભાઇ ઝેડ. ચૌર્યા, પ્રમુખશ્રી
સરનામું:વેરીયસ કોલોની શ્રમદિપની બાજુમાં આહવા જિ.ડાંગ
ફોન નં:૦૨૬૩૧ - ૨૨૦૩૩૪
ફેકસ નં:૦૨૬૩૧ - ૨૨૦૪૪૪
મો.નં. :૯૪૨૮૫૪૦૬૯૪
ઇ-મેઇલ :mrbzchourya@gmail.com