પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠજિલ્લા પ્રમુખ વિષે

જિલ્લા પ્રમુખ વિષે


પ્રમુખનું નામ :શ્રીમતી. બીબીબેન રમેશભાઇ ચૌધરી
સરનામું:આહવા પટેલપાડા, સાપુતારા રોડ, તા.આહવા જી.ડાંગ.
ફોન નં:૦૨૬૩૧ - ૨૨૦૩૩૪
ફેકસ નં:૦૨૬૩૧ - ૨૨૦૪૪૪
મો.નં. :૯૪૨૭૮૨૧૫૨૭
ઇ-મેઇલ :brchaudhari27@gmail.com
pa2-presi-ddo@gmail.com