પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે

ડી.ડી.ઓ.નું નામ:શ્રી એચ. કે. વઢવાણિયા
ડી.ડી.ઓ.નું સ૨નામું:ડાંગ જિલ્લા પંચાયત, આહવા
જિલ્લા પંચાયત ભવન, સર્કીટ હાઉસ રોડ, આહવા
મોબાઈલ નંબ૨:-
ફોન નંબ૨:૦૨૬૩૧ - ૨૨૦૨૫૪
ફેકસ નંબ૨:૦૨૬૩૧ - ૨૨૦૪૪૪
ઈ-મેલ:ddo-dan@gujarat.gov.in
ડી.ડી.ઓ ની પ્રોફાઈલ:-