પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષેડી.ડી.ઓ.નું નામ:શ્રી એચ. કે. વઢવાણિયા (આઇ.એ.એસ)

ડી.ડી.ઓ.નું સ૨નામું:ડાંગ જિલ્લા પંચાયત, આહવા
જિલ્લા પંચાયત ભવન, સર્કીટ હાઉસ રોડ, આહવા

મોબાઈલ નંબ૨:-

ફોન નંબ૨:૦૨૬૩૧ - ૨૨૦૨૫૪

ફેકસ નંબ૨:૦૨૬૩૧ - ૨૨૦૪૪૪

ઈ-મેલ:ddo-dan@gujarat.gov.in

ડી.ડી.ઓ ની પ્રોફાઈલ:-