શાખાની કામગીરી

જીલ્લામાં જયાં સુધી કર્મચારીઓનો સબંધ છે ત્યાં સુધી સમગ વહીવટ આ શાખા સંભાળે છે. કર્મચારીઓની નિમણુક્થી માંડી બદલી, બઢતી,નિવૃતિ વગેરેની કામગીરી મહેકમ શાખા સંભાળે છે.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/12/2018

વપરાશકર્તાઓ : 416893