સંપર્કની માહિતી


શાખાનું નામ

:

પંચાયત શાખા

શાખાનું સરનામુ

:

પંચાયત શાખા, ડાંગ જિલ્લા પંચાયત ભવન, સર્કિટ હાઉસ રોડ, મુ.પો.અહવા, તા.આહવા જી.ડાંગ

મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી

:

શ્રી.ડી આર અસારી, નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (પંચાયત શાખા)

ફોને.નં.

:

(૦૨૬૩૧) રર૦૩૧૭

ફેક્સ.નં.

:

(૦૨૬૩૧) રર૦૪૪૪

ઇ-મેઇલ

:

dyddo-dan@gujarat.gov.in

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ

વહિવટી અધિકારીશ્રીનું નામ

હોદ્દો

ફોન.નં.

ફેક્સ.નં.

મોબાઇલ.નં.

ઇ-મેઇલ

શ્રી.બી જે ગાઇન

ઇ.ચા. નાયબ ચીટનીશ

રર૦૩૧૭

રર૦૪૪૪

૯૫૮૬૭૫૦૭૨૭

dyddo-adm-dan@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 435614