પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ ખેતીવાડીશાખાડાંગ જીલ્લાના વરસાદના આંકડા વર્ષઃ ર૦૧૬

ડાંગ જીલ્લાના વરસાદના આંકડા વર્ષઃ ર૦૧૬

અં. નં.માસનું નામ વર્ષવરસાદના દિવસવરસાદ મી.મી.
જાન્યુઆરી-૧૬૨૦૧૬
ફેબ્રઆરી-૧૬૨૦૧૬
માર્ચ-૧૬૨૦૧૬
એપ્રિલ-૧૬૨૦૧૬
મે-૧૬૨૦૧૬
જુન- ૧૬૨૦૧૬
જુલાઇ-૧૬૨૦૧૬૩૦૨૧૮ મી.મી
ઓગષ્ટ-૧૬૨૦૧૬૧૯૩૨૯ મી.મી.
સપ્ટેમ્બર-૧૬૨૦૧૬૧૯૩૨૧મી.મી.
૧૦ઓક્ટોમ્બર-૧૬૨૦૧૬૫૩૬ મી.મી.
૧૧નવેમ્બર-૧૬૨૦૧૬
૧૨ડીસેમ્બર-૧૬૨૦૧૬
કુલ સરેરાશ૭૦૧૪૯૨ મી.મી.