પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ ખેતીવાડીશાખાસિંચાઇ

સિંચાઇ

વર્ષ : ૨૦૧૩-૧૪
અ.નં. તાલુકાનું નામ નહે૨ની લંબાઈ પાતાળ કુવા ફકત સિંચાઈના કુવા
સ૨કારી ખાનગી સ૨કારી ખાનગી સ૨કારી ખાનગી
પાકા કાચા પાકા કાચા
આહવા ---------- --પ૬૪ ૧ર૦પ