પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ ખેતીવાડીશાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ ખેતીવાડી શાખા
શાખાનું સ૨નામુ જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી ડાંગ આહવા
ફોન નંબ૨ ૨૨૦૩૨૦
ઈન્ટ૨ કોમ નંબ૨ --
ફેકસ નંબ૨ ૨૨૦૪૪૪
શાખાનાવહીવટીઅધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્યો ફોન નંબ૨ (કચેરી) ફેકસ નંબ૨ મોબાઈલ નંબ૨ ઈ-મેલ
શ્રી બી. બી. કાનડે
જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી
જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી ૨૨૦૩૨૦ ૨૨૦૪૪૪ ૯૪૨૭૧૭૭૨૪૭ --