પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠ શાખાઓખેતીવાડીશાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ ખેતીવાડી શાખા
શાખાનું નામખેતીવાડી શાખા
શાખાનું સ૨નામુ ખેતીવાડી શાખા, ડાંગ જિલ્લા પંચાયત ભવન, સર્કિટ હાઉસ રોડ, મુ.પો.અહવા, તા.આહવા જી.ડાંગ
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી શ્રી.સુનિલભાઇ યુ પટેલ, જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી (ખેતીવાડી શાખા)
ફોન નંબ૨(૦૨૬૩૧) ૨૨૦૩૨૦
ફેકસ નંબ૨ (૦૨૬૩૧) રર૦૪૪૪
ઇ-મેઇલdyddo-dan@gujarat.gov.in

શાખાનાવહીવટીઅધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્યો ફોન નંબ૨ (કચેરી) ફેકસ નંબ૨ મોબાઈલ નંબ૨ ઈ-મેલ
શ્રી.સુનિલભાઇ યુ પટેલજિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી૨૨૦૩૨૦ ૨૨૦૪૪૪ ૯૮૯૮૬૯૬૮૫૧dao-ddo-dan@gujarat.gov.in