પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખા જીલ્‍લા આયોજન મંડળ

જીલ્‍લા આયોજન મંડળ

અ.નંમુખ્ય સદરવર્ષ
૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૫-૧૬
જોગવાઈખર્ચજોગવાઈખર્ચ
ખેતી ઉત્પાદન૨.૭૯૨.૭૯૮.૨૩૮.૨૩
ર નાની સિંચાઈ ૫૧.૦૧૫૧.૦૧૨૧૬.૦૦૫૦.૭૩
ભુમિ અને જળ સંરક્ષણ૦.૦૦૦.૦૦૦.૦૦૦.૦૦
૫શુપાલન ૧૩.૩૭૧૨.૩૫૧૩.૩૭૧૨.૩૫
સમુહ વિકાસને પંચાયતો૦.૦૦૦.૦૦૧૨૭.૮૯૮૦.૦૩
સહકાર ૦.૦૦૦.૦૦૦.૦૦૦.૦૦
પૂર નિયંત્રણ ૦.૦૦૦.૦૦૦.૦૦૦.૦૦
ઉધોગ અને ખનીજ ૦.૦૦૦.૦૦૦.૦૦૦.૦૦
માર્ગો અને પૂલો૨૪૯.૩૩૨૭૭.૭૧૮૫૩.૭૫૧૬૭.૭૮
૧૦સામાન્ય શિક્ષણ૨૫૦.૭૧૮૪.૮૩૫૩૨.૯૨૨૯૬.૦૦
૧૧જાહેર આરોગ્ય ૪.૯૮૦.૦૦૨૫.૭૨૨૦.૭૪
૧ર ગંદા પાણીનો નિકાલ અને પાણી પૂરવઠો ૦.૦૦૦.૦૦૩૮.૫૦૨૮.૨૦
૧૩ગૃહ નિર્માણ ૦.૦૦૦.૦૦૦.૦૦૦.૦૦
૧૪અનુસુચિત જાતિ અને આદિજાતિ તથા ૫છાત વર્ગનું કલ્યાણ ૦.૦૦૦.૦૦૪૦.૦૦૪૦.૦૦
૧૫પોષણ ૦.૦૦૦.૦૦૮૩.૧૦૫૪.૩૦
૧૬વીજળી ૦.૦૦૦.૦૦૨.૫૦૨.૫૦
૧૭બાળ લગ્‍ન પ્રતિબંધક (સ.સુ.)૦.૨૫૦.૦૦  
૧૮આંકડા ૦.૦૦૦.૦૦૦.૦૦૦.૦૦
જીલ્લાનું કુલ૫૭૨.૪૪૪૨૮.૬૯૧૯૪૧.૯૮૭૬૦.૮૬