પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠજિલ્લા વિષેવસ્તી વિષયક માહિતી

વસ્તી વિષયક માહિતી

જાતિ શહેરી ગ્રામ્ય કુલ
પુરૂષો ૯૩૯૭૪ ૯૩૯૭૪
સ્ત્રીઓ ૯૨૭૫૫ ૯૨૭૫૫
કુલ ૧૮૬૭૨૯ ૧૮૬૭૨૯
અનુ. જાતિ ૯૨૧ ૯૨૧
અનુ. જનજાતિ ૧૭૫૦૭૯ ૧૭૫૦૭૯
વસ્તી વધારાનો દર ૨૯.૫૯
વસ્તી ગીચતા ૧૦૬
દર હજાર પુરૂષોએ સ્ત્રીની સંખ્યા ૯૮૭
શહેરી વસ્તીની ટકાવારી
કુલ કામ કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી ૪૯૮૦
મુખ્ય કામ કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી ૩૬.૭૪
સીમાન્ય કામ કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી ૧૩.૦૬
કામ નહી કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી ૫૦.૨૦
સાક્ષરતા દરની વિગતો ૫૯.૭૦