પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠજિલ્લા વિષેવસ્તી વિષયક માહિતી

વસ્તી વિષયક માહિતી

ક્રમજાતિશહેરી વસતિ ગ્રામ્ય વસતિ કુલ વસતિ
પુરૂષો૧૨૧૧૧૧૦૧૭૧૦૧૧૩૮૨૧
સ્ત્રીઓ૧૨૫૭૬૧૦૧૮૯૪૧૧૪૪૭૦
કુલ૨૪૬૮૭૨૦૩૬૦૪૨૨૮૨૯૧
અનુસૂચિત જાતિ૧૫૧૮૪૧૯૯૨
અનુસૂચિત જનજાતિ૧૫૯૩૫૨૦૦૧૩૮૨૧૬૦૭૩
ક્રમ વિગત સંખ્‍યા ટકાવારી
વસતિ વધારાનો દર (દશકામાં)-૨૯.૨૬
વસતિ ગીચતા૧૨૯-
દર હજાર પુરૂષોએ સ્ત્રીની સંખ્યા (જાતિ પ્રમાણ) ૧૦૦૬-
બાળ જાતિ પ્રમાણ (૦-૬)૯૬૪-
ગ્રામીણ વસતિ અને તેની ટકાવારી૨૦૩૬૦૪૮૯.૧૯
શહેરી વસતિ અને તેની ટકાવારી૨૪૬૮૭૧૦.૮૧
કુલ કામ કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી૧૧૮૨૫૭૫૧.૮
મુખ્ય કામ કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી૮૮૦૩૮૩૮.૫૬
સીમાંત કામ કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી૩૦૨૧૯૧૩.૨૪
૧૦કામ નહી કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી૧૧૦૦૩૪૪૮.૨
૧૧કુલ સાક્ષર વ્‍યકિતઓ અને સાક્ષરતા દર ૧૪૦૯૬૮૭૫.૧૬
૧૨પુરૂષોની સાક્ષર સંખ્‍યા અને સાક્ષરતા દર ૭૭૩૧૪૮૩.૦૬
૧૩સ્‍ત્રીઓની સાક્ષર સંખ્‍યા અને સાક્ષરતા દર ૬૩૬૫૪૬૭.૩૭
જિલ્લાની વસતિ વિષયક માહિતી ( સેન્‍સસઃ ર૦૦૧ અને ર૦૧૧ મુજબ)
ક્રમવિગતએકમજિલ્‍લાનું નામ - ડાંગ
વિસ્‍તાર ચોરસ કિ.મી.સેન્સસર૦૦૧ર૦૧૧
કુલ૧૭૬૬૧૭૬૬
વસતિ ગીચતાસંખ્‍યા૧૦૬૧૨૯
કુટુંબકુલ૩૬૪૯૮૪૪૬૬૯
ગ્રામ્‍ય ૩૬૪૯૮૩૯૮૮૯
શહેરી-૪૮૧૦
કુલ વસતિ વ્‍યકિતઓકુલ૧૮૬૭૨૯૨૨૮૨૯૧
ગ્રામ્‍ય૧૮૬૭૨૯૨૦૩૬૦૪
શહેરી-૨૪૬૮૭
પુરૂષકુલ૯૩૯૭૪૧૧૩૮૨૧
ગ્રામ્‍ય૯૩૯૭૪૧૦૧૭૧૦
શહેરી-૧૨૧૧૧
સ્‍ત્રીકુલ૯૨૭૫૫૧૧૪૪૭૦
ગ્રામ્‍ય૯૨૭૫૫૧૦૧૮૯૪
શહેરી-૧૨૫૭૬
૦ થી ૬ વર્ષના ગાળાની વસતિ વ્‍યકિતઓકુલ૩૬૫૪૭૪૦૭૪૩
ગ્રામ્‍ય૩૬૫૪૭૩૭૯૮૮
શહેરી-૨૭૫૫
પુરૂષકુલ૧૮૫૧૦૨૦૭૪૩
ગ્રામ્‍ય૧૮૫૧૦૧૯૩૧૬
શહેરી-૧૪૨૭
સ્ત્રીકુલ૧૮૦૩૭૨૦૦૦૦
ગ્રામ્‍ય૧૮૦૩૭૧૮૬૭૨
શહેરી-૧૩૨૮
અનુસુચિત જાતિની વસતિ વ્‍યકિતઓકુલ૯૨૧૯૯૨
ગ્રામ્‍ય૯૨૧૧૫૧
શહેરી-૮૪૧
પુરૂષકુલ૪૬૪૪૯૦
ગ્રામ્‍ય૪૬૪૮૦