પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠજિલ્લા વિષેઆબોહવા

આબોહવા

 
જિલ્લામાં માર્ચ મહિનાથી સુકી અને ભીનાશ વાળી આબોહવા શરૂ થાય છે. ઓકટોબર સુધી ચોમાસુ ચાલે છે.