પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખા ડાંગ જિલ્લામાં થયેલો વસતિ વધારો

‍ડાંગ જિલ્લામાં થયેલો વસતિ વધારો

અ.નં.વર્ષપુરૂષસ્ત્રીઓકુલ
વસતિદશકાની વસતિ વધારો ટકાવારીવસતિદશકાની વસતિ વધારો ટકાવારીવસતિદશકાની વસતિ વધારો ટકાવારી
૧૯૦૧૯૪૫૯- ૮૮૭૪ - ૧૮૩૩૩ -
૧૯૧૧૧૫૩૨૯૬૩.૦૬ ૧૩૫૯૭ ૫૩.૨૨ ૨૮૯૨૬ +૫૭.૭૮
૧૯ર૧૧૨૭૯૧૧૨૩.૫૧ ૧૧૩૫૧ -૧૬.૫૧૨૪૧૪૨ -૧૬.૫૪
૧૯૩૧૧૮૧૨૭૪૧.૭૩ ૧૫૩૬૮ ૩૦.૫૫ ૩૩૪૯૫ +૩૮.૭૪
૧૯૪૧૨૧૭૭૨૨૦.૧૧ ૧૮૪૬૪ ૨૯.૧૫ ૪૦૨૩૬ +૨૦.૧૩
૧૯૫૧૨૫૧૯૬૧૫.૭૩ ૨૨૦૮૬ ૧૯.૬૨ ૪૭૨૮૨ +૧૭.૫૧
૧૯૬૧૩૭૪૧૮૪૯.૫૧ ૩૪૧૪૯ ૫૪.૬૨ ૭૧૫૬૭ +૫૧.૩૬
૧૯૭૧૪૮૩૯૪૨૯.૩૩ ૪૫૭૯૧ ૩૪.૦૯ ૯૪૧૮૫ +૩૧.૬૦
૧૯૮૧૫૭૬૮૩૧૯.૧૯ ૫૫૯૮૧ ૨૨.૨૫ ૧૧૩૬૬૪ +૨૦.૬૮
૧૦૧૯૯૧૭૨૬૭૪૨૩.૦૯ ૭૧૪૧૭ ૨૭.૨૯ ૧૪૪૦૯૧ +૨૬.૭૭
૧૧ર૦૦૧૯૩૯૭૪૩૯.૩૦ ૯૨૭૫૫ ૨૯.૮૭ ૧૮૬૭૨૯ +૨૯.૫૯
૧૨૨૦૧૧૧૧૩૮૨૧૨૧.૧૨ ૧૧૪૪૭૦ ૨૩.૪૧ ૨૨૮૨૯૧ +૨૨.૨૬