પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખા ચીજ વસ્‍તુઓના ભાવ

ચીજ વસ્‍તુઓના ભાવ

અ.નં.માસિકવર્ષચોખાચોખાચોખાઘઉંઘઉં
સરેરાશ/માસસારામઘ્યમબરછટમઘ્યમજાડા
 વાર્ષિક સરેરાશ ૨૦૧પ૭૨.૫૦૨૯.૫૦૨૨.૫૦૨૪.૪૨૨૦.૦૦
૨૦૧૬૧૦૦.૮૩૩૪.૦૦૨૩.૮૩૨૭.૨૫૨૪.૮૩
જાન્યુઆરી ૨૦૧પ૫૦૨૪૧૮૨૨૧૭
૨૦૧૬૧૦૦૨૪૨૦૨૨૨૫
ફેબ્રુઆરી ૨૦૧પ૫૦૨૫૧૮૨૩૧૮
૨૦૧૬૧૦૦૨૮૨૨.૫૨૮૨૫
માર્ચ ૨૦૧પ૫૦૨૫૧૮૨૩૧૮
૨૦૧૬૧૦૦૨૮૨૨.૫૩૦૨૫
એપ્રિલ૨૦૧પ૬૦૩૦૨૪૨૨૧૮
૨૦૧૬૧૦૦૩૦૨૨૨૭૨૫
મે ૨૦૧પ૬૦૩૦૨૪૨૨૧૮
૨૦૧૬૧૦૦૨૮૨૫૨૭૨૫
જુન ૨૦૧પ૬૦૨૫૨૪૨૦૧૮
૨૦૧૬૧૦૦૩૦૨૫૨૭૨૫
જુલાઈ ૨૦૧પ૬૦૨૫૨૫૨૮૨૦
૨૦૧૬૧૦૦૪૦૨૫૨૮૨૫
ઓગષ્ટ ૨૦૧પ૬૦૩૫૨૫૨૮૨૨
૨૦૧૬૧૦૦૪૦૨૫૨૮૨૫
સપ્ટેમ્બર ૨૦૧પ૮૦૩૦૨૨૨૪૨૨
૨૦૧૬૯૦૪૦૨૪૨૭૨૩
૧૦ઓકટોબર ૨૦૧પ૧૦૦૩૦૨૨૨૫૨૨
૨૦૧૬૧૦૦૪૦૨૫૨૮૨૫
૧૧નવેમ્બર ૨૦૧પ૧૪૦૩૫૨૫૨૮૨૫
૨૦૧૬૧૦૦૪૦૨૫૨૫૨૫
૧રડિસેમ્બર ૨૦૧પ૧૦૦૪૦૨૫૨૮૨૨
૨૦૧૬૧૦૦૪૦૨૫૩૦૨૫
ચીજ વસ્‍તુઓના ભાવ
અ.નં.માસિકવર્ષજુવાર બાજરીચણાની દાળતુવેરની દાળસીંગતેલગોળખાંડ
સરેરાશ/માસ
 વાર્ષિક સરેરાશ ૨૦૧પ૩૭.૫૦૨૦.૧૭૬૨.૦૮૧૧૮.૭૫૧૧૭.૯૨૪૦.૦૦૨૭.૨૫
૨૦૧૬૩૦.૦૮૨૩.૫૮૯૫.૮૩૧૪૫.૦૦૧૨૧.૬૭૪૪.૫૮૩૭.૦૦
જાન્યુઆરી ૨૦૧પ૩૫૨૦૫૦૮૦૧૦૦૪૦૩૦
૨૦૧૬૩૫૨૨૭૦૧૪૦૧૧૦૪૦૩૦
ફેબ્રુઆરી ૨૦૧પ૩૫૨૦૫૦૮૫૧૧૦૪૦૩૦
૨૦૧૬૩૨૨૨૭૦૧૪૦૧૧૦૪૦૩૪
માર્ચ ૨૦૧પ૩૫૨૦૫૦૮૦૧૧૦૪૦૩૦
૨૦૧૬૩૨૨૨૭૦૧૬૦૧૨૦૪૦૩૮
એપ્રિલ૨૦૧પ૪૦૨૦૬૫૧૦૫૧૧૫૩૫૨૬
૨૦૧૬૩૫૨૨૮૦૧૬૦૧૨૦૪૦૩૮
મે ૨૦૧પ૪૦૨૦૬૫૧૦૫૧૧૫૩૫૨૬
૨૦૧૬૩૦૨૪૮૦૧૬૦૧૩૦૪૫૩૮
જુન ૨૦૧પ૪૦૨૦૬૫૧૦૦૧૧૫૪૦૨૫
૨૦૧૬૩૨૨૪૮૦૧૬૦૧૩૦૪૫૩૮
જુલાઈ ૨૦૧પ૪૦૨૦૬૫૧૦૫૧૨૫૪૦૨૫
૨૦૧૬૨૫૨૪૯૦૧૬૦૧૧૦૪૦૩૮
ઓગષ્ટ ૨૦૧પ૪૦૨૦૬૫૧૨૫૧૨૫૪૦૨૬
૨૦૧૬૩૫૨૪૧૧૦૧૬૦૧૩૫૪૫૩૮
સપ્ટેમ્બર ૨૦૧પ૩૦૨૦૫૫૧૪૦૧૨૦૪૦૨૪
૨૦૧૬૨૫૨૫૧૦૦૧૫૦૧૩૦૫૦૩૮
૧૦ઓકટોબર ૨૦૧પ૩૦૨૦૭૦૧૬૦૧૩૦૪૦૨૫
૨૦૧૬૨૫૨૫૧૩૦૧૫૦૧૩૫૫૦૩૮
૧૧નવેમ્બર ૨૦૧પ૪૫૨૦૭૫૧૭૦૧૩૦૫૦૨૮
૨૦૧૬૨૫૨૫૧૩૦૧૦૦૧૨૦૫૦૩૮
૧રડિસેમ્બર ૨૦૧પ૪૦૨૨૭૦૧૭૦૧૨૦૪૦૩૨
૨૦૧૬૩૦૨૪૧૪૦૧૦૦૧૨૦૫૦૩૮