પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખા અનુસુચિત જાતિ અને અનુસુચિત જન જાતિની વસતિ

‍અનુસુચિત જાતિ અને અનુસુચિત જન જાતિની વસતિ

અ.નંતાલુકાનું નામગ્રામ્ય / શહેરી તાલુકાની કુલ વસતિઅનુસુચિત જાતિઅનુ સુચિત જન જાતિ
પુરૂષસ્ત્રીઓકુલ%પુરૂષસ્ત્રીઓકુલ%
આહવા ગ્રામ્ય૮૩૨૧૭૩૨૨૪૫૬૦.૦૭૪૦૪૬૮૪૦૬૬૭૮૧૧૩૫૯૭.૫૦
શહેરી૧૭૯૭૨૩૬૧૩૬૯૭૩૦૪.૦૬૫૭૦૪૬૩૮૯૧૨૦૯૩૬૭.૨૯
કુલ૧૦૧૧૮૯૩૯૩૩૯૩૭૮૬૦.૭૮૪૬૧૭૨૪૭૦૫૬૯૩૨૨૮૯૨.૧૩
સુબીર ગ્રામ્ય૫૫૩૬૮૧૪૧૧૨૫૦.૦૫૨૭૨૩૩૨૭૫૯૯૫૪૮૩૨૯૯.૦૩
શહેરી
કુલ૫૫૩૬૮૧૪૧૧૨૫૦.૦૫૨૭૨૩૩૨૭૫૯૯૫૪૮૩૨૯૯.૦૩
વઘઇગ્રામ્ય૬૫૦૧૯૩૪૩૬૭૦૦.૧૧૩૨૧૮૭૩૧૯૮૪૬૪૧૭૧૯૮.૭૦
શહેરી૬૭૧૫૪૯૬૨૧૧૧૧.૬૫૧૯૪૭૧૮૯૫૩૮૪૨૫૭.૨૨
કુલ૭૧૭૩૪૮૩૯૮૧૮૧૦.૨૫૩૪૧૩૪૩૩૮૭૯૬૮૦૧૩૯૪.૮૧
જિલ્‍લાનું કુલગ્રામ્ય૨૦૩૬૦૪૮૦૭૧૧૫૧૦.૦૭૦.૦૭૧૦૦૨૫૦૨૦૦૧૩૮૯૮.૩૦
શહેરી૨૪૬૮૭૪૧૦૪૩૧૮૪૧૩.૪૧૩.૪૧૮૨૮૪૧૫૯૩૫૬૪.૫૫
કુલ૨૨૮૨૯૧૪૯૦૫૦૨૯૯૨૦.૪૩૦.૪૩૧૦૮૫૩૪૨૧૬૦૭૩૯૪.૬૫