પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠઆંકડાકીય માહિતીયોજનાઓની આંકડાકીય માહિતી

યોજનાઓની આંકડાકીય માહિતી

ગોકુલ ગ્રામ યોજના
હરિયાળી (વોટરશેડ પ્રોજેક્ટ)
ઈન્દિરા આવાસ યોજના
શ્રમયોગી
સંપૂર્ણ ગ્રામીણ રોજગાર યોજના
સંવર્ણ જયંતી ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજના
સિંચાઇ શાખાની યોજનાઓની આંકડાકીય માહિતી
પશુપાલન ની યોજનાઓની આંકડાકીય માહિતી (ર૦૦૭-૦૮) (ર લાખમાં)
૧૩મું નાણાપંચ
૧૪ મું નાણાપંચ