પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર

mamta-divash-yojana

મુખપૃષ્ઠબાળકો માટેમમતા દિવસ

મમતા દિવસ

માતા અને બાળકને આરોગ્‍યની તમામ સેવાઓ મળી રહે તે માટે સરકારશ્રીએ મમતા દિનની ઉજવણી કરવાનું નકકી કરેલ છે. જે મુજબ પ્રા.આ.કેન્‍દ્ર/સા.આ.કેન્‍દ્ર કક્ષાએ સોમવારે તથા સબસેન્‍ટ કક્ષાએ તથા અન્‍ય ગામોએ નકકી કરેલ સ્‍થળે અને સમયે બુધવારના દિવસે નીચે મુજબની આરોગ્‍ય વિષયક કામગીરી કરવામાં આવે છે.
  સગર્ભા માતાને ધર્નુર વિરોધી રસી
  ધાત્રી માતાની તપાસ
  ૦ થી ૫ વર્ષ સુધીનાં તમામ બાળકોને રસીકરણ તથા તપાસ અને વૃધ્‍ધિ વિકાસ અંગેના ચાર્ટ બનાવવામાં આવે છે.
  કિશોરી શકિતની બહેનોને કાઉન્‍સેલીંગ ધ્‍વારા આરોગ્‍ય વિષયક જાણકારી.
  સગર્ભા માતાની હિમોગ્‍લોબીન તપાસ, બી.પી., યુરીન તપાસ હાઇરીસ્‍ક માતા તપાસ તથા સારવાર.
  રેફરલ સેવાઓ અપાવવી.
 

આ મમતા દિવસે માતા અને બાળકના સ્‍વાસ્‍થ્‍ય સબંધી તમામ તપાસ તથા સારવાર આપવામાં આવે તેમજ માતા મરણદર અને બાળ મરણદરને અટકાવવો.

આ કાર્યક્રમમાં આરોગ્‍યના પુરૂષ /સ્‍ત્રી કર્મચારી તથા ટ્રેઇન દાયણ, આંગણવાડી કાર્યકર, મ.સ્‍વા.સંઘના સભ્‍યો તેમજ ૧ થી ૧૯ વર્ષની કિશોરી બહેનો ધ્‍વારા સક્રિય કામગીરી કરવામાં આવે છે. આ અંગેનું સુપરવિઝન પ્રા.આ.કેન્‍દ્રના મે.ઓ./મેલ/ફિમેલ સુપરવાઇઝર તથા બ્‍લોક કક્ષાએથી બ્‍લોક હેલ્‍થ ઓફિસર/બી.આઇ.ઇ.સી. ઓફિસર/ બ્‍લોક એચ.વી./મુખ્‍ય સેવિકા બહેનો/સી.ડી.પી.ઓ. ધ્‍વારા સુપરવિઝન કરવામાં આવે છે.