ગ્રામ સભા

ગ્રામસભા આયોજન, તા.૧/૬/૨૦૧૮થી તા.૦૮/૬/૨૦૧૮ દરમ્‍યાન યોજાયેલ ગ્રામસભાની વિગત દર્શાવતું પત્રક

ક્રમ તાલુકા

01/06/18

02/06/18

04/06/18

05/06/18

06/06/18

07/06/18

08/06/18

કુલ

આહવા

4

5

0

5

4

4

5

27

વધઇ

4

4

0

4

4

4

3

23

સુબીર

3

3

3

3

3

3

2

20

 

કુલ

11

12

3

12

11

11

10

70

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 435462