પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠ શાખાઓપંચાયત શાખાગ્રામ સભા

ગ્રામ સભા

ડાંગ જિલ્‍લામાં ગ્રામસભા અભિયાન(વિભાગ કક્ષાનું આયોજન) ગ્રામ વિકાસ વિભાગ-૨૦૦૯