શ્રી વિજય રૂપાણી
શ્રી વિજય રૂપાણી
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી,,
ગુજરાત સરકાર FacebookTwitter

અવનવા સમાચાર

ટેન્ડર્સ

જીલ્લા વિષે

ધણાં ઓછા જિલ્લાઓ હશે કે જેને પોતાની ઐતિહાસિક પૃષ્ઠભુમિ હોય છે. રામયણના સમયમાં ડાંગને “દકા૨ણ્ય અથવા દંડક“ નામે ઓળખવામાં આવતો હતો. એટલે આજે ૫ણ ડાંગી આદિવાસીઓનાં લોકગીતોમાં રામ-સીતાની વાતોને ગુંથી લેવામાં આવેલ છે. અને આજે ૫ણ એક બીજાનું સન્માન “રામ-રામ” થી કરે છે. ભલે કોઈ૫ણ અજાણ્યો માણસ હોય, “રામ-રામ” થી અપાતો આવકા૨ એમને ગળગુંથીમાં જ સંસ્કા૨રૂપે જન્મ લે છે.

વધારે...
  • તાલુકાઓ-
  • ગ્રામ પંચાયત- ૭૦
  • સાક્ષરતા- ૭પ.૧૬%
  • વિસ્‍તાર- ૧૭૬૬ ચો.કિ.મી.
  • વસ્તી- ર,ર૮,૨૯૧
  • ગ્રામ્‍ય વસ્તી- ર,૦૩,૬૦૪
Photo GalleryPhoto GalleryPhoto Gallery
GSWANindia.gov.in - The National Portal of India

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : : 20/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 428458